Sklep internetowy sklep.mnw.org.pl jest prowadzony przez:

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 61/102, 00-687, wpisane do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000485267, NIP 527 217 27 63.

SŁOWNICZEK:

Klient / klientka – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu sklep.mnw.org.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument / konsumentka – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepusklep.mnw.org.pl, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Konto Klienta – konto Klienta służące do korzystania ze Sklepu sklep.mnw.org.pl

Koszyk – funkcjonalność Sklepu sklep.mnw.org.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Magazyn – magazyn zlokalizowany w siedzibie Stowarzyszenia Miłośc Nie Wyklucza, w której następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie sklep.mnw.org.pl, w tym recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu sklep.mnw.org.pl.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Sklep – prowadzony przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową sklep.mnw.org.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rejestracji w Sklepie, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, zasady dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym rejestracji, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Stripe Payments Europe, Ltd.

§2. Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie umożliwia Klientowi:
  1. Wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; Przeglądanie historii zamówień;
  2. Korzystanie z kodów rabatowych;
  3. Korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 2. W celu rejestracji w Sklepie, czyli założenia konta Klienta, należy wypełnić online formularz rejestracyjny, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostaje wysłane potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 4. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 6. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres sklep@mnw.org.pl. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
 7. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza jest uprawnione do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza jest także uprawnione do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:
  1. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  2. inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;
  3. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 5 niniejszego regulaminu, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza zgodnie z treścią zamówienia.
 8. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 9. W przypadku zablokowania konta Klienta zgodnie z ust. 7-8 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już dokonana, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi niezwłocznie.
 10. Od decyzji Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza o zablokowaniu Konta przysługuje Kupującemu wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być wysłany na adres siedziby Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.

§3. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu.

§4. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 4. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Ceny produktów w Sklepie mogą różnić się od cen na stoisku stacjonarnym.

§5. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  3. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  4. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
  5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
  6. wybrać formę płatności;
  7. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny).
  8. opłacić zamówienie z góry w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 3. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji.
 4. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza zamówienia złożonego przez Klienta. Z chwilą przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia.
 5. Niedokonanie przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.

§6. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone tylko z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia), jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza.
 2. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności (z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 niniejszego regulaminu).

§7. Realizacja zamówień

 1. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza zamieszcza na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to szacunkowy czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Przygotowanie produktu do wysyłki i jego dostawa odbywają się wyłącznie w dni robocze. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Zamówienie będzie dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do wskazanego przez Klienta punktu odbioru.
 3. Do odbioru w Punkcie odbioru przedmiotu zamówienia wymagane jest podanie przez Klienta numeru zamówienia podanego w wiadomości e-mail i / lub SMS potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 4. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia).

§8. Rękojmia i reklamacje z tytułu rękojmi

 1. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza jest zobowiązane do dostarczenia Konsumentowi towaru bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów nabywających produkty jako Konsumenci.
 2. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt do Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza wraz z opisem reklamacji.
 3. Reklamowany produkt wraz opisem reklamacji należy odesłać na adres: Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa.
 4. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem), ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.

§9. Warunki gwarancji

 1. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 2. Korzystając z uprawnień przysługujących w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi, należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu.

§10. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) o:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w ust. 5 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
 5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza nie jest zobowiązane do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia odsyłając produkt do Magazynu na adres wskazany w Paragrafie 8 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostało poinformowane o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Jednakże Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11 Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 10 niniejszego regulaminu, reklamacje dotyczące działania Sklepu lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza:
  1. pisemnie na adres: Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, ul. Wspólna 61/102, 00-587 Warszawa,,
  2. za pośrednictwem e-maila na adres: sklep@mnw.org.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy).
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 8 – Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi), lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 4. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

§12. Zmiana regulaminu

 1. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
  2. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu zgłaszanych przez Klientów;
  3. zmiana lub rozbudowa istniejących funkcjonalności bądź dodania nowych funkcjonalności Sklepu;
  4. bezpieczeństwo Klientów, w tym w szczególności konieczność przeciwdziałania nadużyciom.
 2. O zmianie Regulaminu Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza powiadomi Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail (na podany przez niego adres e-mail), udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Klientów.

§13. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie, w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie), przetwarzane są przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza z adresem siedziby: ul. Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, które wymagają podania danych osobowych. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez skontaktowanie się ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza drogą mailową na adres sklep@mnw.org.pl.
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

§17. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Sklepu udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej sklep.mnw.org.pl.
 2. W wypadku sporu Konsumenta ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza dotyczącego Usługi, oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym, Konsument uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:
  1. zwrócenia się, na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do Inspekcji Handlowej (odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej) – dane kontaktowe dostępne na stronie www.uokik.gov.pl/wiih;
  2. wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej – lista takich sądów i dane kontaktowe dostępne na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;
  3. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (www.uokik.gov.pl/rzecznicy).
 3. Wszystkie wskazane powyżej pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.
 4. Regulamin wchodzi w życie 22 października 2020 r.
 5. Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Wzór odstąpienia od umowy.

Start typing and press Enter to search

Koszyk